Açılış Kapanış: 10:00 - 22:00

ADMA Alışveriş Merkezi Yatırım ve İşletmesi A.Ş

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

ADMA Alışveriş Merkezi Yatırım ve İşletmesi A.Ş. (“AVM” veya “Şirket) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla AVM  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda ve mevzuat tarafından kabul edilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

AVM içerisinde güvenlik kameraları, danışma bürosuna yapılan başvurular ve AVM yönetimine yönelttiğiniz talepleriniz aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, AVM tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • A Card Başvuru ve Bilgi Formu (“Başvuru Formu”) kapsamında A Card hamili olmanız dolayısıyla size daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, istatistiki bilgi toplanması ve derlenmesi
 • Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve alım motivasyonlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirketimizin kısa, orta veya uzun vadede ticari politikalarının planlanması ve icrası

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, AVM tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Maya Holding A.Ş.’ye, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve alım motivasyonlarına göre özelleştirilerek önerilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirketimizin kısa, orta veya uzun vadede ticari politikalarının planlanması ve icrası amaçlarıyla

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, Başvuru Formu ve hamili olarak kullanacağınız ACard ile yapacağınız işlemler vasıtasıyla, fiziki ve elektronik ortamda, Başvuru Formunun kurulması ve ifası ile kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerekli olduğu hallerde açık rızanızın elde edilmesine ilişkin hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı AKŞEMSETTİN MAHALLESİ 2308. SOKAK 1/1 Mamak/Ankara adresine iadeli taahhütlü posta ile ekli başvuru formumuz aracılığıyla iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır