Açılış Kapanış: 10:00 - 22:00

Acard, üyelere özel kampanya dönemlerinde yaptığınız alışverişin karşılığında size anında hediye kazandıran Anatolium Ankara’ya özel bir karttır.
Anatolium Ankara’da Acard üyeleri, yıl boyu farklı kampanyalar ile çeşitli hediyeler kazanıyor. Bu hediyelere sahip olmak için yapmanız gereken çok basit; Anatolium Ankara danışma bankosundan Acard üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra kampanya şartlarını yerine getirmeniz.
acars

Acard Başvuru Formu6563 sayılı Kanun kapsamında AVM'den ticari elektronik ileti almayı
Genel Şartlar

 1. A Card’ın mülkiyeti ADMA Alışveriş Merkezi Yatırım ve İşletmesi A.Ş.(AVM)'ye aittir ve istenildiğinde iade edilmesi zorunludur. İade edilmeyen kartlar,AVM tarafından her zaman iptal edilebilir. Başvuru formunun imzalanmasıyla işbu formdaki tüm şartlar kabul edilmiş sayılır.
 2. Kart hamili,başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurulup imzaladıktan ve AVM yetkilisine teslim ettikten sonra kartını teslim alır. Kart hamili,başvuru bilgilerini sisteme tanımladıktan ve sisteme tanımladıktan ve sistem tarafından onaylandıktan sonra A Card’ın uyguladığı hediye,hediye çeki vb.diğer  kampayalardan faydalanabileceklerdir.Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki; kart talep başvurusunda bulunulması ,AVM’ye hiçbir şekilde başvuruyu kabul  sisteme girişi ile aktif hale getirilmesi gerekmektedir.etme ve kart düzenleme yükümlülüğü getirmez.A Card’ın ,kart hamilinin ilk kullanımında alışverişlerinin sisteme girişi ile aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

 3. A Card üzerinde adı ve soyadı yazılı kart hamilinden başkası tarafından kullanılmaz ve bir başka kişiye devredilmez.
 4. AVM tarafından kartın başvuru formunda belirtilen şartlara aykırı olarak kullanıldığı vb. durumların tespit edilmesi halinde,AVM tarafından kartın iadesi talep edilebilir, karta el konulabilir, kart iptal edilerek kullanılması durdurulabilir.
 5. Kart hamili tarafından altı (6) ay boyunca hiçbir işlem yapılmamış kartlar AVM tarafından pasife alınır. Kart hamilinin bilgilendirmesi sonrasında bir (1)yıl boyunca hiçbir işlem yapılmamış kartların AVM tarafından iptal edilme hakkı saklıdır.
 6. Kart hamili olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir.Kart hamili  kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmak yükümlülüğündedir.
 7. Kart hamili, başvuru ve bilgi formunda verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve formda belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul eder.Kart hamili formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan kart hamili sorumludur.
 8. A Card sadece kart hamili tarafından Türkiye genelinde AVM’de ve AVM  tarafından belirlenecek kampanyalar kapsamında kullanılacaktır. Aynı zamanda, AVM içerisinde kampanya ve hediye kazanımının geçerli olacağı mağazalar AVM tarafından belirlenecektir. AVM’de bulunan  tüm mağazalarda A Card’ın geçerli olma zorunluluğu yoktur.
 9. A Card hamili; A Card’a  ilk başvuru yaparken ve sonrasında tam üyelik için verdiği tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. A Card hamili, A Card’ın kullanımı sırasında, herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli her türlü yasayı ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini ve tüm kanun ve ilgili mevzuata uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. A Card hamili üyeliğine ilişkin tüm davranışlardan (yazı,görsel,yorum) ve her türlü kişisel işleminden hukuki ve cezai olarak sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk, A Card üyeliğinin sona ermesinden sonra dahi devam edecektir.
 11. A Card hamili, A Card’a  üye olurken belirlediği şifrenin başka kişiler tarafından ele getirilmemesinden ve/veya bilinmemesinden sorumludur. Üye, şifrenin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve kullanılmasından doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve konuya  ilişkin olarak AVM’nin herhangibir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. A Card hamili, A Card’ın tüm mülkiyet haklarınınAVM’ye ait olduğunu ve A Card  ismi ve logosu da dahil olmak üzere ACard ‘a ait fikri mülkiyet haklarıda dahil olmak üzere tüm hakların izinsiz kullanımının ve izinsiz alıntıların yasak olduğunu beyan ve kabul eder.
 13. A Card hamili, iş bu başvuru ve bilgi formuna aykırı davrandığı takdirde, bu davranışı nedeniyle AVM’nin uğrayabileceği maddi ve manevi tüm zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca her tür cezai sorumluluk da A Card üyesine aittir.
 14. A Card hamili, AVM’ye vermiş olduğu kişisel bilgilerin, ilgili merciler tarafından hukuki yollarla istenmesi halinde ilgili mercilere verebileceği hususunu kabul eder.
 15. A CARD üzerinden üyeler arasında kurulan/kurulacak tüm ilişkilerde sorumluluk üyelere aittir ve işbu ilişki AVM’nin sorumluluğunda değildir.
 16. AVM, telefon, elektronik posta, mesaj  ve sair yollarda haber vererek veya gerkçe göstermeksizin A Card programını erteleme, iptal etme ve genel koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
 17. Gizli kişisel bilgilerin, AVM ‘nin ağır kusuru olmadan, başkaca üçüncü şahıslar veya bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesihalinde, AVM’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kartın Çalınması ve Kaybolması

Kartın çalınması,kaybolması veya kullanılmayacak şekilde bozulması halinde, A Card hamili durumu AVM’ye bildirecek ve AVM tarafından A Card iptal edilecektir. A Card hamili tarafından bildirimin yapılmadığı zamana kadar doğabilecek/oluşabilecek her türlü zarar, A Card hamilinin sorumluluğundadır.

A Card Başvurusu ve Bilgi Formu’nun Yürürlüğü, Geçerlilik Süresi ve Sona Ermesi

 1. Yukarıda da belirtildiği şekilde, A Card hamili başvuru ve bilgi formunu doldurup işbu formu kabul ettiği anda işbu form ile belirlenen şartları da kabul etmiş sayılır ve bu form taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 2. A Card üyeliği, üyeliğin sona ermesi ile kanuni sona erme hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtira gerek kalmaksızın sona erebileceği gibi, AVM tarafından da her daim tek taraflı olarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erebilir.
 3. İşbu formun iptali halinde genel şartlar da kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, formun içerik olarak iptali sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri  ( Örneğin; üyelerin sorumluluğu hususu vb. hususlar) iptal sonrasında bile geçerliliklerini koruyacaklardır.

İhtilaflar

İşbu forma ilişkin doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Son Hükümler

İşbu form genel işlem şartı olarak addedilemez. A Card hamilinin işbu formda belirtilen hususlardan herhangi biri ile ilgili olarak kabul etmediği veya yorumda bulunmak istediği bir husus olması halinde, A Card hamili tarafından bu form kabul edilmemeli ve söz konusu yorum veya husus AVM ‘ye yazılı olarak e-posta veya faks yoluyla bildirmeli ve A Card hamilinin isteği doğrultusunda hazırlanacak yeni bir form imzalanmalıdır.

Üye, işbu başvuru ve bilgi formundaki bilgilerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

ETK İzni Metni

Kişisel verilerimin ADMA Alışveriş Merkezleri Yatırım Ve İşletmesi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesi suretiyle iletişim bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), mobil uygulama, anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, bluetooth, beacon kablosuz ağlar, sosyal medya vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum ve bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerimin Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

A Card Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni'ne işbu linkten ulaşabilirsiniz;